Algemene voorwaarden

Algemene informatie  

Legacy Advocaten is een besloten vennootschap met zetel te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 197C, en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1005.235.348 (hierna genoemd: “Legacy BV”).

Legacy BV is een advocatenkantoor. De vennootschap, en niet de individuele advocaten, verleent diensten aan de cliënten (hierna genoemd “Cliënt). De individuele advocaten werkzaam voor de vennootschap dragen allen de beroepstitel van advocaat (naar Belgisch recht) en zijn allen ingeschreven bij hun respectieve balies. 

 Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en elke prestatie geleverd door de advocaten werkzaam bij Legacy BV ten aanzien van de Cliënt, met inbegrip van de eerste vergadering. De contractuele relatie bestaat tussen de Cliënt en Legacy BV, zelfs indien de Cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij  Legacy BV, behoudens andersluidende overeenkomst tussen Legacy BV en de Clïent.  

Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.  

Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard bij ondertekening van de dienstenovereenkomst waar zij integraal deel van uitmaken. Indien geen dienstenovereenkomst wordt ondertekend, worden de algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard indien er geen schriftelijk bezwaar werd gemaakt binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de ontvangst ervan. 

Overeenkomst  

De overeenkomst tussen Legacy BV en de Cliënt komt tot stand op het ogenblik dat Legacy BV haar dienstverlening aanvangt. 

De (rechts)persoon die de formele opdracht tot dienstverlening heeft gegeven aan Legacy BV, wordt geacht de Cliënt te zijn. 

Ingeval de formele opdrachtgever optreedt voor een achterliggende cliënt wordt deze opdrachtgever geacht de Cliënt te zijn tot ná de expliciete aanvaarding door de achterliggende Cliënt van de opdracht en algemene voorwaarden van Legacy BV . 

Legacy BV zal uitsluitend aan de formele opdrachtgever factureren tenzij er een expliciete aanvaarding is door de achterliggende Cliënt van de opdracht en algemene voorwaarden van Legacy BV 

Indien al prestaties werden verricht in het kader van de opdracht kan de formele opdrachtgever pas worden ontslagen van betaling voor deze prestaties vanaf het moment dat de achterliggende Cliënt zich akkoord heeft verklaard met de reeds gepresteerde prestaties en algemene voorwaarden van Legacy BV . 

Voorwerp van de dienstverlening  

De dienstverlening van Legacy BV kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber.

Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Legacy BV bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan.  

De federale en gewestelijke wetgeving tot omzetting van de Europese Richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige “grensoverschrijdende constructies” (hierna DAC 6) in het Belgisch intern recht is van toepassing op Legacy BV, welke hierdoor potentieel als een intermediair kwalificeert.

Cliënt begrijpt en aanvaardt dat intermediairs gehouden kunnen zijn tot rapportering van constructies die onder het toepassingsgebied van DAC 6 vallen, behoudens in de gevallen waar de intermediairs gehouden zijn door het beroepsgeheim. De werkzaamheden die  Legacy BV verricht in toepassing van voormelde wetgeving (analyse toepasselijkheid meldingsplicht, informeren van cliënt, optreden als bijzondere lasthebber, etc.) worden integraal in de dienstverlening van  Legacy BV begrepen (cf. §1). In de mate dat  Legacy BV gebonden is door het beroepsgeheim, moet deze alle andere gekende intermediairs op de hoogte stellen dat hij niet aan de meldingsplicht zal kunnen voldoen. Om te vermijden dat deze kennisgeving op zichzelf een inbreuk op het beroepsgeheim zou uitmaken, verleent de Cliënt automatisch een mandaat aan Legacy BV om deze kennisgeving in zijn naam uit te voeren. 

Indien geen andere intermediairs aanwezig zijn, verschuift de meldingsplicht naar de Cliënt. Cliënt kan in dat geval Legacy BV mandateren om namens de Cliënt te melden, waarvoor dan specifieke afspraken zullen worden gemaakt. 

Cliënt aanvaardt dat de kosten en erelonen voor prestaties verricht in het kader van DAC 6 worden aangerekend. 

Informatie  

De cliënt verstrekt aan Legacy BV , zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van  Legacy BV, en overeenkomstig de binnen Legacy BV geldende procedures, stipt alle informatie die vereist of nuttig is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken en zich te kwijten van de op haar rustende wettelijke verplichtingen.  

Dit overeenkomstig onder meer de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de beperking van het gebruik van contanten dewelke een verwerking van persoonsgegevens impliceren. Op grond van deze wetgeving is Legacy BV gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de Cliënt, zijn lasthebber(s) en zijn uiteindelijke begunstigden. 

Cliënt aanvaardt dat de kosten en erelonen voor prestaties verricht in het kader van de verplichtingen gesteld in deze wetgeving in rekening worden gebracht. 

De Cliënt verleent hiertoe elke medewerking en bezorgt op eerste verzoek alle gevraagde informatie, gestaafd met de nodige stukken. Indien deze informatie tijdens de dienstverlening zou wijzigen, moet Legacy BV hier onmiddellijk van op de hoogte worden gesteld. 

Legacy BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onduidelijke, misleidende en/of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.  

In geval de Cliënt na hiertoe te zijn verzocht door Legacy BV nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt Legacy BV zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.  Deze opschorting of stopzetting brengt geen enkele aansprakelijkheid van Legacy BV teweeg 

Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen.  

Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures zoals strafprocedures, administratieve procedures etc. gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.  

Beroep op derden  

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Legacy BV. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat.  

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt. Onverminderd dit overleg, is Legacy BV in de uitvoering van haar opdracht, door de Cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de Cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de Cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de Cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan. Indien de factuur van de dienstverstrekker op naam van Legacy BV wordt uitgereikt, zal Legacy BV deze door factureren aan de Cliënt die tot de betaling gehouden is.  

Vergoeding  

Legacy BV zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een staat van erelonen en kosten. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de Cliënt toegestuurd.

De diensten geleverd door Legacy BV worden gewoonlijk maar niet uitsluitend gefactureerd op basis van uurtarieven.

Onze standaarduurtarieven variëren van 175 EUR tot 300 EUR. De individuele uurtarieven van de advocaten worden op regelmatige tijdstippen verhoogd in functie van de ervaring van de advocaat, en dit zonder voorafgaande kennisgeving aan de Cliënt. 

De definitieve erelonen kunnen echter variëren in functie van het spoedeisend karakter van de prestaties, de complexiteit ervan, het behaalde resultaat, de innoverende of waarde creërende aard, de ervaring van de advocaat, de praktijkervaring binnen het specifieke domein, etc. Ook de eerste bespreking en eerste mondelinge advisering wordt op deze manier aangerekend.  

Legacy BV bepaalt het basisuurtarief eveneens in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht.  

De basisuurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis, en dit zonder voorafgaande kennisgeving aan de Cliënt. De Cliënt kan steeds alle geactualiseerde basisuurtarieven opvragen bij Legacy BV.  

De tarieven zijn exclusief btw. Indien btw aangerekend moet worden, worden de tarieven verhoogd met het toe te passen btw-bedrag. 

Legacy BV en de Cliënt kunnen onderling – bijvoorbeeld voor onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:  

  • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;  
  • de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegings- vergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de Cliënt).  

De kosten die Legacy BV heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, notarissen, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer btw indien van toepassing).  

Legacy BV behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een of meerdere provisie(s) te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de Cliënt betaalt aan Legacy BV voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht. 

De vermelding van een staat van erelonen en kosten in de boekhouding van Legacy BV geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.  

Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien (14) dagen na de datum van de staat schriftelijk te protesteren. Dit protest gebeurt bij voorkeur per e-mail naar invoice@legacy-advocaten.be en bevat een motivering van de betwisting.

Na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen wordt de staat van erelonen en kosten geacht aanvaard te zijn. 

Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten betaalbaar op de zetel van Legacy BV zonder korting, binnen 21 dagen na factuurdatum.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft Legacy BV zonder de Cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (a) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.  

Tevens heeft Legacy BV in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken Cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.  

Legacy BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.  

Indien Legacy BV in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt Legacy BV haar staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

Derdengelden  

Legacy BV stort alle bedragen die zij voor haar Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. Indien Legacy BV een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de Cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

Legacy BV mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Legacy BV stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Klachten  

Indien u een klacht hebt over ons kantoor of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.  

Aansprakelijkheid  

De verbintenis van Legacy BV is telkens een inspanningsverbintenis en kan in geen geval worden geïnterpreteerd als resultaatsverbintenis. Hieruit volgt dat Legacy BV zich niet verbindt tot het behalen van een vooropgesteld resultaat, maar zich slechts naar best vermogen zal inzetten in het belang van de Cliënt.

De Cliënt aanvaardt dat enkel het kantoor aansprakelijk kan worden gesteld en niet de individuele advocaten of werknemers van Legacy BV. 

Alle advocaten van Legacy BV  en Legacy BV  zijn via de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, dan wel via de Orde van Advocaten bij de Balie te Gent verzekerd in beroeps- aansprakelijkheid bij nv Amlin Europe. De beroepsaansprakelijkheid van Legacy BV en van de advocaten werkzaam bij Legacy BV is onder deze polis beperkt tot het verzekerde bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval. Deze verzekering is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, onder voorbehoud van in de polissen opgenomen verduidelijkingen en uitzonderingen. Vorderingen die ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada, zijn echter niet verzekerd. 

Indien gewenst, kan aan de cliënt een kopie van de verzekeringspolis bezorgd worden. 

De Cliënt vindt voormelde verzekering van Legacy BV en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van Legacy BV en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Legacy BV en haar advocaten onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.

Indien de beroepsaansprakelijkheids- verzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van Legacy BV, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. btw dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 5.000 per schadegeval. Indien echter het gebrek aan dekking het gevolg is van een fout van Legacy BV haar advocaten of aangestelden, wordt hun globale aansprakelijkheid beperkt tot drie maal voormeld bedrag.

Legacy BV en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de Cliënt of door derden.

Onverminderd voorgaande zijn Legacy BV en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de Cliënt.

In zodanig geval kan Legacy BV derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welk danige vergoeding aan de Cliënt.  

Niettegenstaande Legacy BV redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de Cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen.

Legacy BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Legacy BV.  

Intellectuele eigendomsrechten  

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Legacy BV gemaakte adviezen, nota’s, overeenkomsten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, in een andere context dan de aan Legacy BV toegekende opdracht.  

Beëindiging  

Zowel de Cliënt als Legacy BV hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

Indien de schriftelijke kennisgeving uitgaat van Legacy BV wordt rekening gehouden met de periode die de Cliënt nodig heeft om tijdig juridische bijstand te krijgen van een andere dienstverlener. Deze periode kan echter niet langer zijn dan twee weken. Deze paragraaf is niet van toepassing indien de beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van een wettelijke verplichting. In dat geval zal de beëindiging onmiddellijk van kracht zijn. 

Indien de schriftelijke kennisgeving uitgaat van de Cliënt wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd en waarbij de Cliënt geen schadevergoeding verschuldigd is aan Legacy BV. Cliënt blijft wel gehouden tot betaling van de door Legacy BV geleverde prestaties, gemaakte kosten, e.d. tot op het ogenblik van kennisname van de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst. Cliënt blijft daarenboven ook de prestaties verschuldigd die gepaard gaan met de afsluiting en overdracht van het dossier. 

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan Legacy BV zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de Cliënt over te maken.  

Legacy BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

De beëindiging van de overeenkomst of het einde van het mandaat en van de daaruit voortvloeiende verbintenissen, bevrijdt partijen niet van de afspraken die werden gemaakt in de Algemene Voorwaarden of in de onderliggende dienstenovereenkomst 

 Archivering en verwerking van persoonsgegevens  

Legacy BV archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar, onverminderd de wettelijke verplichtingen die op Legacy BV  rusten om (delen van) dossiers voor langere periodes te bewaren en ter beschikking te houden ten behoeve van diverse overheden en/of tuchtrechtelijke instanties. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft Legacy BV het recht om het dossier te vernietigen.  

Cliënten hebben het recht op toegang, op het doorvoeren van correcties en op het actualiseren van persoonsgegevens. Zij kunnen beperkingen opleggen inzake verdere verwerkingsactiviteiten, verwijderen van alle persoonsgegevens vragen of een kopie van de persoonsgegevens in een leesbare vorm vragen zodat deze gegevens kunnen worden overgedragen. Alle verzoeken in dat verband moeten gericht worden aan info@legacy-advocaten.be Indien het antwoord van Legacy BV in navolging daarvan niet zou volstaan, kan de Cliënt per e-mail contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het e-mailadres commission@privacycommission.be. 

Nietigheid 

In geval van nietigheid of niet-toepasselijkheid van een clausule of welbepaalde aspecten daarvan, wordt de geldigheid van de overige clausules van de Algemene Voorwaarden hierdoor niet in het gedrang gebracht. 

De nietig of niet toepasselijk verklaarde clausule wordt door partijen in gemeen overleg vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke clausule en haar bedoeling. 

Wijziging  

Legacy BV behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

Alle overeenkomsten tussen Legacy BV en de Cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Alle advocaten bij Legacy BV zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Advocaten te Gent, die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be  

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk. 

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten bij de balie te Gent: de website www.balie-gent.be > burgers > erelonen 

Voor tuchtzaken is volgende stafhouder bevoegd: de Balie van Gent: Stafhouder Balie Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/P – 9000 Gent. 

Uitsluitend de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Legacy BV  en de Cliënt.

Consumenten kunnen naargelang het geval bovendien een klacht indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) of Service Ombudsman des avocats de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Meer informatie hieromtrent kan worden teruggevonden op volgende website: http://oca.ligeca.be.