De regering van de Balearen heeft aangekondigd de vrijstelling van vermogensbelasting op te trekken van 700.000 euro naar drie miljoen euro. Deze vrijstelling zou gebruikt kunnen worden door Spaanse residenten.

De Balearen voorzien in een vermindering van de regionale vermogensbelasting

Dit wil zeggen dat Belgen die zich vestigen in Mallorca, Menorca, Formentera of Ibiza vanaf 2024 geen vermogensbelasting meer betalen op hun netto vermogen ten belope van drie miljoen euro.
Op deze manier sluiten de Balearen zich aan bij andere Spaanse regio’s (zoals Valencia, Madrid en Andalusië) die stapsgewijs een meer voordelig fiscaal regime wensen te creëren voor vermogende residenten. Zoals toegelicht in andere bijdragen zullen diegenen met een vermogen boven drie miljoen euro naast de regionale vermogensbelasting ook een aangifte moeten doen in het kader van de federale solidariteitsbijdrage (mits verrekening tussen beiden).

In 2023 werd in de Balearen reeds een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat een vrijstelling van 100% van de verschuldigde erfbelasting voorziet en dit voor overdrachten tussen echtgenoten, ascendenten en descendenten.

In deze context is het belangrijk te weten dat het Spaanse aanknopingspunt voor de heffing van de successierechten en de schenkingsrechten niet de woonplaats van de erflater of schenker is, maar de woonplaats van de verkrijger (erfgenaam of begiftigde). Indien de verkrijger in Spanje woont, zullen op de verkrijging Spaanse belastingen verschuldigd zijn. Daarnaast heft Spanje altijd over Spaanse situsgoederen. Situsgoederen zijn in Spanje gelegen onroerende goederen, inclusief inboedel, Spaanse bankrekeningen en effectendepots, aandelen in Spaanse rechtspersonen en uitkeringen uit Spaanse levensverzekeringen, ongeacht de woonplaats van de erfgenaam of begiftigde. Voor een niet-ingezetene erfgenaam of begiftigde worden dus uitsluitend Spaanse situsgoederen belast.

Let wel op, bovenstaande heeft geen uitstaans met het feit dat België uw wereldwijd vermogen zal belasten indien u komt te overlijden als Belgisch inwoner. Zo zal bij het overlijden van een Belgische rijksinwoner erfbelasting in België verschuldigd zijn op het wereldwijd vermogen van de overledene, inclusief de in Spanje gelegen goederen die aldaar van de nieuwe vrijstelling genieten!

Wat geeft dit in de praktijk:

  • In de Balearen is de gewijzigde wet voornamelijk relevant ten aanzien van Spaanse inwoners, zijnde Belgen die nu in de Balearen wonen. Belgen die over vastgoed op Ibiza, Formentera, Mallorca of Menorca beschikken, zullen bij een overlijden geen successie hebben in Spanje maar wel nog steeds in België. Tot nu toe is de schenking van het pand nog zwaar belast in de Balearen.