Gelden vanaf 2025 nieuwe aanknopingspunten voor de heffing van inheritance tax in het Verenigd-Koninkrijk?

Begin maart werd overal bericht over de mogelijke afschaffing van het non-dom regime in het Verenigd-Koninkrijk vanaf 2025.  

In de voorjaarsbegroting van 6 maart 2024 kondigde de Britse regering namelijk een wijziging aan van het voordelig belastingregime dat niet-Britse inwoners toelaat om bij een emigratie naar het Verenigd-Koninkrijk slechts Britse inkomstenbelasting en meerwaardebelasting te betalen op inkomsten en winsten van Britse oorsprong alsook op buitenlandse inkomsten die naar het Verenigd-Koninkrijk worden overgebracht. 

Maar wist u dat er in het begrotingsvoorstel ook nieuwe aanknopingspunten worden voorgesteld voor de heffing van Britse successierechten in internationale dossiers?  

In deze bijdrage lichten wij deze specifieke aspecten van het begrotingsvoorstel graag toe.  

 

Wat zegt de huidige wetgeving?

Alvorens de voorgestelde wijzigingen te bekijken, is het essentieel om de huidige aanknopingspunten voor de heffing van Britse successierechten (Hierna: inheritance tax – IHT) te kennen.  

Het Verenigd-Koninkrijk hanteert vandaag de volgende principes voor de heffing van successierechten: 

  • Indien de erflater op het ogenblik van diens overlijden (deemed) UK domiciled is, wordt diens wereldwijde nalatenschap onderworpen aan Britse successierechten, 
  • Indien de erflater geen (deemed) UK domicile heeft, zijn de successierechten beperkt tot de Britse situsgoederen (Bv. vastgoed, aandelen van een Britse vennootschap, etc.). 

De beoordeling van de fiscale status van de erflater is een feitenkwestie waarbij diens domicile moet bepaald worden. Er wordt dan gekeken naar enerzijds de domicile of origin van de erflater die men bij de geboorte heeft meegekregen en anderzijds diens domicile of choice die men opbouwt door te verhuizen naar het Verenigd-Koninkrijk met de intentie er permanent te verblijven. Een belastingplichtige is daarenboven deemed domiciled indien hij/zij een resident van het Verenigd-Koninkrijk was gedurende minstens 15 van de 20 jaar voorafgaand aan het overlijden.  

Door het gebrek aan specifieke criteria die gebruikt kunnen worden voor de kwalificatie als gedomicilieerde, ontstaat er vaak heel wat onduidelijkheid en onzekerheid voor de belastingplichtige. De analyse is een feitenkwestie waarbij de intenties van de erflater moeten aangetoond worden. Aan deze onzekerheid wenst men tegemoet te komen met de nieuwe regels.  

Als er IHT verschuldigd is, gelden de volgende principes: elke nalatenschap geniet onder het Brits recht van een vrijstelling van successierechten op de eerste £ 325.000. Het meerdere wordt belast aan een vlak tarief van 40%. Enkel tussen echtgenoten bestaat een vrijstelling van successierechten. 

 

Welke wijzigingen worden voorzien?  

In de Voorjaarsbegroting van 6 maart 2024 wordt een op verblijf gebaseerde test voor IHT voorgesteld – in tegenstelling tot deze gebaseerd op domicile – met de intentie meer duidelijkheid te creëren voor diegenen die proberen om na een emigratie uit het Verenigd-Koninkrijk hun Britse domicile te verliezen. Er is daarentegen geen wijziging voorzien voor de belasting van in het Verenigd-Koninkrijk gelegen situsgoederen. 

De voorgestelde veranderingen zijn als volgt: 

  • Na tien jaar als inwoner in het Verenigd-Koninkrijk te wonen, vallen de wereldwijde activa van een individu binnen het toepassingsgebied van de IHT. Om het fiscaal verblijf van de erflater voorafgaand aan het overlijden te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de bestaande Statutory Residence Test. Er wordt daarbij ook voorzien dat deze inwoners nog tot tien jaar na hun emigratie uit het Verenigd-Koninkrijk onderhevig blijven aan de IHT op hun wereldwijd vermogen!  Dit is een vrij draconische maatregel en sommigen stellen dat het uitnodigt tot vertrek in jaar negen om de onderwerping aan de IHT te vermijden. Los daarvan, creëert deze regel wel aanzienlijk meer duidelijkheid voor de belastingplichtige wat vermogensplanning gemakkelijker moet maken.  
  • Tot 5 april 2025 zullen trusts die kwalificeren als “excluded property trusts” (ruwweg diegene opgericht door niet in het Verenigd-Koninkrijk gevestigde personen die niet in het Verenigd-Koninkrijk gelegen activa bevatten) van een overgangsmaatregel genieten en profiteren van een genereuze permanente vrijstelling van IHT, ongeacht de verblijfs- of domiciliestatus van de settlor. Nieuwe trusts daarentegen zullen vrijgesteld zijn van IHT mits de settlor niet in het Verenigd-Koninkrijk gevestigd is op het moment van mogelijke taxatie: bij oprichting, inbreng in de trust, tienjaarlijkse jubilea en overlijden. 

Voormelde op verblijf gebaseerde IHT-regels moeten evenwel het wetgevend proces nog doorlopen, en bepaalde verwijzingen in de begrotingsaankondiging doen vermoeden dat ook andere factoren in overweging genomen zullen worden om het fiscaal statuut van de erflater te bepalen wat kan leiden tot een soort multifactoriële test naar analogie met de “sufficient ties- test“.  

We gaan er dan ook van uit dat de voormelde regels nog verder uitgewerkt zullen worden in toekomstige wetteksten. Wij volgen dit evenwel op de voet en houden u op de hoogte.