Frans vastgoed in een vennootschap? Kan de gewijzigde wetgeving de vermogensbelasting doen toenemen?

De Franse financieringswet voor 2024 voorziet wijzigingen in de berekening van de vermogensbelasting (Impôt sur la fortune immobilière) die verschuldigd is op vastgoed dat wordt aangehouden door een vennootschap.

Sinds 1 januari 2018 geldt in Frankrijk een vermogensbelasting op vastgoed dat aangehouden wordt door niet-inwoners. Natuurlijke personen die Frans onroerend vermogen aanhouden waarvan de waarde een bepaalde drempel overschrijdt, zijn in Frankrijk een jaarlijkse vermogensbelasting verschuldigd, de zogenaamde impôt sur la fortune immobilière – IFI.

Het geviseerde vastgoed behelst zowel rechtstreeks als onrechtstreeks door natuurlijke personen aangehouden vastgoed.

Wanneer het onroerend goed wordt aangehouden door een vennootschap stemt de belastbare basis overeen met de nettowaarde van de aandelen van deze vennootschap pro rata de waarde van het onroerend vermogen dat direct of indirect wordt aangehouden door de vennootschap en dit tegenover de totale nettowaarde van de volledige vennootschap.

Er moet aldus een drie-staps-berekening worden uitgevoerd om de belastbare basis van de IFI te kennen:

  1. Het bepalen van de “vastgoedverhoudingen” op het niveau van de vennootschap. Dit gebeurt door vast te stellen hoe de waarde van het vastgoed dat wordt aangehouden door de vennootschap zich verhoudt ten opzichte van de waarde van alle bedrijfsactiva.
  2. Vervolgens moet de nettowaarde van de aandelen van de vennootschap bepaald worden. Voor deze waardering konden alle uitstaande schulden in rekening gebracht worden ongeacht waarvoor deze schulden werden aangegaan.
  3. Het resultaat van de vastgoedverhouding wordt vervolgens toegepast op de nettowaarde van de aandelen.

Met de nieuwe financieringswet worden de passiva die in rekening gebracht kunnen worden voor de waardering van de aandelen evenwel beperkt tot enkel diegenen die verbonden zijn aan de verkrijging van het Frans onroerend goed!

Dergelijke benadering zou de belastbare basis voor de berekening van de vermogensbelasting aanzienlijk doen toenemen.

Om oneigenlijke gevolgen te vermijden voorziet de wet wel in een begrenzing van de nettowaarde van de vennootschap. Wij begrijpen evenwel dat de onduidelijke bewoording van deze maatregel ertoe leidt dat de impact van deze begrenzing nog niet duidelijk is. Franse fiscalisten zijn van oordeel dat de nieuwe berekeningswijze er niet mag toe leiden dat de vermogensbelasting zwaarder zou doorwegen op de vennootschap dan wanneer de natuurlijke persoon het vastgoed rechtstreeks had aangehouden.

 

Eens er meer duidelijkheid is laten wij uiteraard niet na om jullie te berichten.