Op 22 november 2023 heeft de regering van Valencia de hervorming van de regionale erf-en schenkbelasting finaal goedgekeurd. Daarmee worden de beloftes die reeds gedaan werden voor de zomer van 2023 waargemaakt.

Valencia vermindert successiedruk

Deze hervorming impliceert een vermindering van de regionale erf-en schenkbelasting ten belope van maar liefst 99%. Hiermee wordt de successiedruk in Valencia quasi volledig weggenomen tussen echtgenoten en ten aanzien van kinderen, naar analogie met regio’s zoals Andalusië en Madrid.

De nieuwe wetgeving is van toepassing op alle overdrachten die plaatsgevonden hebben sinds 28 mei 2023.

Voor wie en waarom zijn deze wijzigingen interessant?

Om op deze vraag te antwoorden is het belangrijk dat u de basisprincipes van internationale successieplanning kent, te beginnen met de aanknopingsfactoren voor de heffing van erf- en schenkbelasting.

Algemeen kan het volgende gesteld worden:

  • Wanneer een inwoner van België komt te overlijden is het bevoegde gewest gemachtigd om de wereldwijde nalatenschap te belasten, dit inclusief eventueel Spaans vastgoed,
  • De overdracht van Spaans vastgoed zal ook steeds belast worden in Spanje. De regeling van de regio waar het onroerend goed gelegen is, is hierbij relevant,
  • Indien u niet langer in België zou wonen maar in Spanje, zal België enkel de overdracht van in België gelegen vastgoed belasten. Voor het overige moet gekeken worden naar de Spaanse regels terzake,

Wat geeft dit in de praktijk:

  • Indien u een vakantiewoning in Valencia bezit, bestaat nu de mogelijkheid om deze te schenken aan uw kinderen of echtgeno(o)t(e) en dit quasi vrij van schenkbelasting. Bij een schenking moet in Spanje wel steeds nagegaan worden of er geen meerwaardebelasting verschuldigd is.
  • Indien u verhuisd bent naar Spanje en inwoner bent van Valencia, zal de overdracht van uw wereldwijd vermogen bij overlijden quasi vrij van erfbelasting plaatsvinden ten aanzien van uw kinderen of echtgeno(o)t(e). De successiedruk beperkt zich tot vastgoed dat u nog in België zou bezitten.